Agile HR

Wendbaarheid is essentieel om te kunnen inspelen op de snel veranderende behoefte van de klant. Medewerkers zijn de sleutel om dit tot een succes te maken. 

De ontwikkeling van een wendbare organisatie valt of staat met de betrokkenheid van HR. Echter is hiervoor een evolutie binnen HR nodig, naar een meer strategische, kortcyclische en hybride samenwerking. Hoe maak je als HR deze ontwikkeling? En nog een stap verder, hoe word je als HR de motor van de wendbare organisatie?

Organize Agile

Een keer sparren met een van onze Agile HR experts?

Wat is Agile HR?

Bij Agile HR gaat het om de ontwikkeling van medewerkers. Zij spelen in op de snel veranderende behoefte van de klant. Dit vraagt om een strategische focus op je mensen (zij zijn immers je organisatie) en tactische aanpassing van je HR instrumentarium. Zo kan je met agile belonen ruimte bieden voor testen en leren, en brengt een Agile functiehuis meer ruimte voor ontwikkeling in de breedte.

Agile HRHR kan de wendbaarheid op vier niveaus stimuleren:

 • Organisatieniveau
 • HR-afdelingsniveau
 • Teamniveau
 • Individueel niveau

De vier niveaus en de rol van HR binnen wendbare organisaties vind je terug in onze video (zie onderaan de pagina) en ons boek ‘Agile HR: de (on)misbare rol van HR in wendbare organisaties’

Agile HR: de (on)misbare rol van HR in wendbare organisaties, genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2018

HR als kartrekker van de wendbare organisatie (organisatieniveau)

Van HR wordt een steeds grotere rol verwacht bij het adopteren van wendbare manieren van werken. Dit vraagt lef en biedt een mooie kans om HR meer strategisch neer te zetten. Hierin zijn HR analytics een vereiste, om de strategische keuzes direct te kunnen testen. HR zorgt voor de verbinding tussen de strategische doelen van de organisatie en het menselijk potentieel om dit te verwezenlijken. Met als doel zoveel mogelijk klantwaarde te creëren. Hiervoor is een andere manier van structureren, denken en werken vanuit een wendbare mindset nodig, op zowel organisatie, team als individueel niveau. Denk hierbij op organisatieniveau onder andere aan het bijtijds betrekken van de OR en het management. Onmisbare partijen voor het doen slagen van een agile transformatie.

 

“Verbeter de wereld, begin bij jezelf!” (HR afdeling zelf)

HR is niet langer de handhaver van de ‘hark’ en het functiehuis, maar helpt in de rol van coach en kartrekker om naar een agile organisatie en agile mindset te groeien. Agile teams vragen om een HR-afdeling die snel en kortcyclisch kan leveren. Hiervoor is nodig dat HR zelf ook transparant en kortcyclisch werkt met wendbare raamwerken als Scrum, Kanban en Agile Portfolio Management. Door goed te prioriteren en iteratief te werken, kan HR snel(er) waarde creëren. 

Een geschikte manier voor prioriteren is Agile Portfolio Management. Bij het inzetten daarvan, blijkt een HR-afdeling vaak te veel prioriteiten en projecten te hebben. Het maken van slimme keuzes vergroot de wendbaarheid van het HR-team. Uiteindelijk ontstaat een situatie voor HR waarin iedereen op hoofdlijnen van elkaars projecten op de hoogte is, snel besluiten kan nemen en daardoor tijdig kan bijsturen.

“Toen vanuit de teams de behoefte groeide om de samenwerking anders te organiseren, zijn we gaan experimenteren met Agile Portfolio Management. We zijn nu een jaar verder en de professionals geven aan meer inzicht te hebben in elkaars werk, met meer energie te overleggen en elkaar makkelijker te vinden. De teams leren HR-instrumenten en activiteiten steeds beter te verbinden aan de strategische doelen. En het gevoel daar samen verantwoordelijk voor te zijn, groeit. De kortcyclische feedback zet aan tot afspraken die nu waarde toevoegen in plaats van verlammende discussies over lange termijn personeelsplannen.” – Farid el Baktit, Manager HR bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Ondersteunen van stabiele teams in de business (team niveau)

Met de groei van het aantal stabiele, multidisciplinaire teams in de business, ontstaat de vraag welke HR-verantwoordelijkheden zij krijgen. Gaan zij ook beloning, leren & ontwikkelen en recruitment zelf organiseren? Als de teams dat doen, heeft dat een belangrijke impact op de rol van HR. Dit is een voorbeeld van de manier waarop Transavia dit heeft opgelost in het geval van recruitment:

“Onze zelforganiserende teams in de business zijn nauw betrokken bij het recruitmentproces. Vaak neemt iemand uit het team met de rol van ‘coach’ of ‘coördinator’ het initiatief om te werven. Sollicitatiegesprekken gebeuren met de teamleden, aangevuld door iemand die de rol van HR-support vervult. De persoon in deze rol bedient een aantal teams tegelijk.” – Daan Noordeloos, Circle Lead Organizational Development, Transavia

In het algemeen ligt er de kans voor HR om heldere HR-kaders te formuleren, het niveau van agile werken en denken binnen teams te stimuleren en te meten en daarbij leiders zo te trainen en te ontwikkelen dat ze de stabiele teams ondersteunen en beschermen.

 

De ontwikkelrol (individueel niveau)

Een organisatie is meer dan de som der delen, en toch staan de juiste individuen aan de basis van elke succesvolle Agile organisatie. Naast dat HR de rol heeft om teams en hun samenwerking te versterken, heeft HR ook de rol om de juiste talenten aan te trekken, behouden en ontwikkelen. Denk aan het in lijn brengen van de employer branding met de waarden en overtuigingen van de organisatie, waardoor de juiste talenten zich aangesproken voelen. Maar ook helderheid scheppen over rollen en taken en het in kaart brengen welke skills en competenties noodzakelijk zijn om succesvol te zijn. Door hierop vervolgens te selecteren en ontwikkelen kom je tot de verschillende verantwoordelijkheden van deze HR-rol. Kort gezegd betekent dit dat HR alles in het werk stelt om individuen te laten ‘bloeien’.

Een belangrijk kenmerk die bepalend is voor de bloei van individuen binnen Agile organisaties, is de Learning Agility. Learning Agility meet of iemand het potentieel in zich heeft om zich dingen snel eigen te maken. In een snel veranderende, onzekere en complexe context, is het van belang dat individuen niet terugdeinzen voor experimenteren, plezier halen uit complexe dingen ontrafelen, constructief zijn naar zichzelf en anderen, van hen leren en zelfverzekerd en gedreven zijn om resultaten te behalen. 

Wij ondersteunen HR bij het bepalen van de juiste profielen en hoe je de ontwikkeling van individuen vormgeeft op het gebied van wendbaarheid. Daarnaast helpen we bij het ontwikkelen van het HR-instrumentarium (zoals werving en selectie, maar ook performance management, coaching en opleiding), zodat deze aansluit bij de ontwikkeling van medewerkers.

 

De Agile HR-check

Om inzicht te krijgen in het agile potentieel van je HR team, hebben wij de Agile HR-check. Hiermee onderzoeken we waar jullie nu staan en wat de eerste (en dus belangrijkste) ontwikkelstappen zijn. Dit doen we op de volgende onderdelen:

 • Organisatie
 • HR afdeling
 • Teams
 • Individueel
 • Instrumenten

Je hebt in één keer het overzicht over de sterke en zwakke punten in relatie tot Agile en waar je als HR team zelf nog verder in moet ontwikkelen.

 

Het (her)uitvinden van HR-instrumenten

Diverse organisaties experimenteren met nieuwe HR-instrumenten, zoals apps waarmee collega’s elkaar direct feedback geven, verzuimbestrijding op basis van HR-analytics en recruitment via aanbevelingen op sociale netwerken. Agile HR vernieuwt HR-instrumenten om een teamgerichte, wendbare organisatie te laten groeien. En met elk nieuw instrument, verdwijnen er oude.

Organize Agile verleent advies en ondersteuning bij het vernieuwen van HR-instrumenten. Bijvoorbeeld over de onderwerpen:

 • Functioneren en beoordelen. Bij een kort-cyclische wereld hoort een nieuwe vorm van performance management, met een minder formele gespreksvorm en sneller ingrijpen bij disfunctioneren.
 • Ontwikkelen. Zeker bij zelforganiserende teams, zijn vaardigheden in aanspreken, feedback en feedforward belangrijk. HR kan hierin ondersteunen en coachen met behulp van Agile ontwikkel-instrumenten.
 • Strategische personeelsplanning. Het komen tot zo’n planning is een moeizaam proces, met beperkt resultaat. Een agile oplossing hiervoor is bijvoorbeeld HR Big Room Planning. Hierbij zijn teams aan zet om hun behoefte aan talent en vaardigheden te delen en samen te plannen voor de komende periode.
 • Recruitment. Op dit onderwerp zien we een spanning tussen hiring managers en (interne) recruiters. Door de samenwerking tussen deze partijen te verbeteren -en het proces slim in te richten met Kanban en technieken uit Scrum- komen de belangrijkste kandidaten sneller binnen. Uiteraard is de stap daarna om pre- en onboarding te verbeteren met agile tools en technieken.
 • Functies en rollen. Om wendbaarheid te vergroten en T-shaped people te stimuleren is een wendbaar functiehuis met rollen nodig. Lees vast onze 5 tips voor een Agile functiehuis.

 

Aan de slag met Agile HR?

Agile HR training

Wil je jezelf ontwikkelen op het Agile HR vakgebied? Schrijf je dan in voor onze 3–daagse training Agile HR, inclusief het internationaal erkende ICP-AHR certificaat.

Agile HR community

Word onderdeel van onze Agile HR community op LinkedIn!

State of Agile HR

Draag bij aan het grote Agile HR internationale onderzoek!